Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti Y Soft Corporation


Ze dne: 12. září 2018  
 

1. Rámec použití všeobecných nákupních podmínek

1.1 Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „Nákupní podmínky”) představují obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník”) a platí pro všechny dodávky produktů, zboží nebo služeb („Produkty”) poskytnuté společnosti Y Soft Corporation, se sídlem Brno, Královo Pole, Technická 2948/13, PSČ  616 00, Česká republika, IČ: 261 97 740, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8045 (dále jen „Y Soft”) dodavatelem nebo poskytovatelem služby Y Soft (dále jen „Prodávající”) a jsou součástí každé objednávky, kterou Y Soft vystaví Prodávajícímu („Objednávka”), s výjimkou samostatné písemné dohody o dodávce, uzavřené mezi Y Soft a Prodávajícím (Y Soft a Prodávající samostatně jako „Strana” a společně jako „Strany”), která výslovně vylučuje tyto Nákupní podmínky. Jakékoliv změny těchto Nákupních podmínek nebo Objednávky ze strany Prodávajícího jsou platné jen v případě jejich písemného potvrzení Y Soft. Pro Objednávku neplatí žádné jiné dodací či platební podmínky Prodávajícího.
1.2 Tyto Nákupní podmínky se vztahují na dodávky veškerých Produktů, které Y Soft objedná v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
 

2. Objednávky

2.1 Objednávka. Poptávky, Objednávky, pokyny k dodání a potvrzení Objednávek včetně jejich změn a doplnění jsou závazné pouze v případě, že jsou vyhotoveny písemně jménem Strany a podepsány oprávněnou osobou/osobami a doručeny druhé Straně běžným způsobem doručení (e-mailem, faxem, osobně, kurýrní službou atd.) Ústní Objednávky a potvrzení Objednávky (včetně těch učiněných telefonicky) jsou závazné jen v případě, že budou bez zbytečného odkladu písemně potvrzeny. Písemná forma Objednávky nebo poptávky, či jiného dokumentu je dodržena rovněž tehdy, pokud skenovaná kopie dokumentu podepsaného jednou Stranou je doručena druhé Straně na její e-mailovou adresu.
2.2 Potvrzení Objednávek. Prodávající potvrdí písemně Objednávku do dvou dnů od jejího obdržení. V opačném případě se Objednávka považuje za odmítnutou.
2.3 Všechny dodatky, změny a doplnění v potvrzení Objednávky, která se liší od vlastního obsahu původní dohody, jsou závazné pouze v případě výslovného písemného schválení Y Soft. Pokud bude Y Soft nečinná, nelze toto v žádném případě považovat za odsouhlasení změny obsahu nebo potvrzení Objednávky.
2.4 Veškerá písemná komunikace související s Objednávkami Y Soft musí obsahovat číslo Objednávky, číslo řádku položky a kde to bude možné, tak rovněž číslo potvrzení Objednávky.
2.5 Postoupení Objednávek. Objednávku nelze bez předchozího souhlasu Y Soft postoupit třetí straně. Jestliže Y Soft tento souhlas udělí, není Prodávající zproštěn svých povinností v rozsahu postoupení a pokud by strana, na kterou byla Objednávka postoupena, nesplnila své povinnosti, má Y Soft právo požadovat po Prodávajícím, aby splnil Objednávku. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se Strany dohodly a souhlasí s tím, že Y Soft má právo postoupit Objednávku jiným společnostem ve skupině Y Soft ve smyslu ustanovení § 71 a násl. a § 79 a násl. (pro společnosti jednající podle § 78) zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích”).
2.6 Prodávající rozumí a souhlasí s tím, že Y Soft si tímto vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu jednání týkající se jakékoliv smlouvy aktuálně vyjednávané s Prodávajícím, a to dokonce i v případě, kdy se dokončení jednání jeví jako vysoce pravděpodobné.
 

3. Dodání

3.1 Datum dodání, dodací podmínky, druh přepravy a místo odeslání a dodání budou takové, jak určí Objednávka, přičemž mezinárodní zásilky se řídí pravidly INCOTERMS 2010. Nebude-li na Objednávce uvedeno jinak, platí za druh přepravy objednaných Produktů je s dopravou předem hrazenou odesílatelem a FCA INCOTERMS 2010 v případě mezinárodních zásilek. Y Soft nepřijímá dodávky s neuhrazenými náklady dopravy nebo COD.
3.2 Prodávající je povinen dodat Produkt(y) na místo dodání uvedené v Objednávce a k datu dodání nebo v termínu uvedeném na Objednávce. Prodávající je povinen neprodleně informovat Y Soft o všech okolnostech, které mohou vést ke zpoždění dodávky; tato oznámení však Prodávajícího nijak nezbavují odpovědnosti za včasné dodání. Každé prodlení s dodávkou opravňuje Y Soft zrušit Objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti na Straně Y Soft za újmy nebo náklady vzniklé Prodávajícímu. Jestliže Y Soft odstoupí od kupní smlouvy, není tím nijak dotčena odpovědnost Prodávajícího za veškeré újmy, včetně následné újmy bez omezení, které vznikly Y Soft v důsledku prodlení s dodávkou.
3.3 Předčasné nebo částečné dodávky jsou povoleny pouze v případě jejich písemného potvrzení Y Soft. V opačném případě lze Produkty vrátit zpět Prodávajícímu na jeho náklady. Pokud Y Soft neuvede přesné množství dodávaných Produktů předtím, než je Prodávající dodá na místo určení, nesmí rozdíl mezi množstvím uvedeným v Objednávce a dodaným množstvím překročit 3 %. Dodávka množství dodaných Produktů, které představuje větší než 3 % odchylku, se považuje za odmítnutou ze strany Y Soft, ledaže je Y Soft výslovně písemně přijme. 
3.4 Prodávající splní svůj závazek dodat Produkt(y) jen v případě, kdy Produkt(y) budou dány k dispozici ve sjednaném místě dodání. Nebezpečí ztráty nebo náhodného poškození Produktu (Produktů) přechází na Y Soft při jejich dodání, v souladu se sjednanými podmínkami dodání.
3.5 Všechny Produkty musí být zabaleny a označeny k přepravě v souladu s požadavky platných právních předpisů, pokud Y Soft neposkytne jiné pokyny k označení. Kromě všech zákonných požadavků, zejména s ohledem  na daňové předpisy, musí každá faktura, dodejka popř. náložní list splňovat příslušné zákonné požadavky a obsahovat číslo Objednávky i veškeré údaje týkající se Produktů s rozpisem na položky v souladu s Objednávkou (tzn. popis Produktů; počet jednotek/množství balení dodaných v případě mezinárodní zásilky; popř. čísla dílů Produktů a číslo potvrzení Objednávky).
3.6 Spolu s Produktem je třeba doručit také veškerou nezbytnou technickou dokumentaci jako např. osvědčení, příručky, pokyny ke zpracování a skladování, ustanovení k provozu a údržbě, tak jak jsou uvedeny na Objednávce nebo jak mohou být nezbytné k použití jednoho nebo více Produktů, bez ohledu na formu takové dokumentace (tištěné vyhotovení nebo elektronická podoba). Jestliže si Y Soft vyžádá nebo objedná Produkty nebo součástky (např. čipy) popř. jiná technická zařízení, která vyžadují montáž nebo musí splňovat určité požadavky, poskytne Prodávající Y Soft na základě její žádosti výkresy a/nebo vzorky.
 

4. Vlastnictví, výhrada práv, postoupení

4.1 Nabytím držby nebo přijetím dodávky Produktů, které si Y Soft objednala, nabývá Y Soft vlastnictví (vlastnický titul) takových Produktů. Prodloužená nebo rozšířená výhrada vlastnictví ze strany Prodávajícího je vyloučena. Y Soft není povinna přijmout od Prodávajícího Produkty, které vykazují vady nebo nedodělky. Ustanovení § 2605 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní.
4.2 Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit žádné třetí straně jakoukoliv pohledávku za Y Soft vzniklou na základě uzavřené smlouvy. Y Soft je oprávněna započíst jakoukoliv splatnou pohledávku za Prodávajícím včetně pohledávky splatné v budoucnu oproti pohledávce Prodávajícího bez ohledu na to, zda je pohledávka Prodávajícího splatná nebo bude splatná v budoucnu. Právo Y Soft na zadržení jakékoliv platby nebo započtení jakékoliv částky nesmí být nijak omezeno. Y Soft je rovněž oprávněna započíst jakoukoliv splatnou pohledávku za Prodávajícím, kterou by podle § 1987, odst. 2 Občanského zákoníku bylo možné považovat za nejistou nebo neurčitou. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní.
 

5. Fakturace a platební podmínky

5.1 Nebude-li dohodnuto jinak, bude kupní cena uvedená na Objednávce zahrnovat balné, veškeré daně (s výjimkou případné DPH), poplatky, cla, doručovací poplatky (na základě dohodnutých dodacích podmínek) a jakékoliv jiné poplatky vztahující se k dodávce. Cena dále zahrnuje veškeré služby, které v rámci dané Objednávky poskytne Prodávající.
5.2 Pokud je součástí dohody plnění díla a dílo má být dokončeno a dodáno po částech, je vyloučeno právo Prodávajícího na úhradu každé části díla od Y Soft ve smyslu § 2610 odst. 2 Občanského zákoníku. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je dílo provedeno řádně po jeho dokončení a předání bez vad.
5.3 Prodávající zasílá každou fakturu na adresu Y Soft uvedenou na Objednávce.
5.4 Y Soft provádí veškeré platby bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího k datu splatnosti nebo podle platebních podmínek uvedených na Objednávce. Prodávající doručí Y Soft příslušnou fakturu (nebo případně daňový doklad) s údaji o platbě bankovním převodem, která bude splňovat požadavky daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy. Měnou na každé faktuře je CZK, USD nebo EUR podle vhodnosti. Datem přijetí se rozumí datum, ke kterému byla částka odepsána z bankovního účtu Y Soft. Každá Strana hradí své příslušné bankovní poplatky.
5.5 Veškeré částky, které nebudou ze strany Y Softu uhrazeny včas, podléhají úroku z prodlení ve výši 0,02 % denně, počítáno od prvního dne prodlení do okamžiku, kdy Prodávající obdrží platbu. Pokud by se Y Soft dostala do prodlení s platbou, pokrývá úrok z prodlení (0,02 %) veškeré nároky plynoucí z prodlení s touto platbou Y Soft.
5.6 Úhrada ze strany Y Soft není považována za převzetí dodávky.
5.7 Pokud jakákoliv ze Stran vznese v souvislosti s Objednávkou nárok vůči druhé Straně, neaplikuje se právo věřitele na náhradu nákladů souvisejících s tímto nárokem fixní částkou podle ustanovení § 3 vládní vyhlášky č. 351/2013 v platném znění ani podle žádných dalších právních předpisů vztahujících se k této vyhlášce.
 

6. Záruka, kontrola a garance

6.1 Prodávající odpovídá za zajištění si veškerých práv a titulů (včetně práv na přeprodej nebo práv poskytnout podlicenci) k Produktu (Produktům), aby mohl Produkt(y) dodat a prodat Y Soft, a zaručuje, že doručením Produktu (Produktů) Y Soft nijak neporušuje žádný patent, ochrannou známku, autorské právo, obchodní tajemství, know-how ani žádná jiná práva duševního vlastnictví třetích stran (dále jen „Vada v titulu”).
6.2 Odpovědnost za vadné plnění, konkrétně za Vady v titulu jakož i vady materiálu a zpracování, se řídí platnými právními předpisy České republiky. Prodávající zaručuje, že veškeré Produkty dodané Y Soft odpovídají svým provedením, konstrukcí, výkonem a způsobem výroby aktuálnímu stavu technologií a poznání a odpovídají Objednávce a jsou prosty vad materiálu a zpracování, Systémových vad (jak jsou definovány v bodě 6.3 níže), a že jsou provedeny v souladu se specifikacemi a schválenými vzorky a jsou k dispozici k určenému nebo sjednanému účelu na dobu uvedenou na Objednávce (která má přednost před záruční dobou uvedenou na záručním listu Prodávajícího („Záruční doba”). Pokud nebude v kupní smlouvě uzavřené mezi Stranami nebo v Objednávce výslovně dohodnuto jinak, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí Y Soft. Záruka uvedená na záručním listě Prodávajícího, která je kratší než 24 měsíců, platí jen v případě písemného souhlasu Y Soft. Pokud Y Soft odhalí jakoukoliv vadu na Produktu (Produktech) a oznámí tuto vadu Prodávajícímu v Záruční době, je Prodávající povinen postupovat podle bodu 6.6 uvedeného níže. U Produktů určených k zapracování do produktů Y Soft (a kde je tento záměr uveden v Objednávce nebo jej Prodávající může jinak předpokládat), počíná Záruční doba běžet v den, kdy Y Soft zapracuje daný Produkt, a to za předpokladu, že k zapracování dojde nejpozději do dvanácti (12) měsíců od data převzetí Produktů Y Soft. Prodávající dále zaručuje, že Produkty odpovídají zákonným požadavkům platným ve státě dodání týkajících se mimo jiné BOZP.
6.3 Systémová vada. Jestliže dodaný Produkt bude vadný z důvodu konkrétní vady zpracování nebo materiálu nebo nebude splňovat specifikace a taková vada nebo nesoulad se vyskytly opakovaně nejméně na třech procentech (3 %) Produktů dodaných Prodávajícím po dobu šesti (6) po sobě jdoucích měsíců, považuje se vada za „Systémovou vadu". V tomto případě Prodávající poskytne Y Soft náhradu podle ustanovení bodu 6.6 těchto podmínek.
6.4 Závazek Y Soft zkontrolovat dodané Produkty je omezen především na kontrolu toho, zda souhlasí typ a množství Produktů. Každá kontrola a oznámení vad Y Soft v Záruční době se považují za včasné bez ohledu na to, kdy vada byla nebo mohla být zjištěna; Y Soft není vázána žádnou konkrétní oznamovací dobou.
6.5 V případě odmítnutí Produktů Y Soft informuje bez zbytečného odkladu Prodávajícího a uvede důvod, který vedl k odmítnutí. Y Soft má výhradní právo rozhodnout do pěti (5) pracovních dnů, zda odmítnuté Produkty vrátí Prodávajícímu, nebo si je ponechá do doby, než jí Prodávající poskytne další pokyny ohledně naložení s odmítnutými Produkty.
6.6 Jestliže Produkty nebudou splňovat požadavky stanovené v bodě 6.1 a 6.2 tohoto článku, může Y Soft na základě svého rozhodnutí požadovat opravu nebo výměnu vadných Produktů, popř. dodání jednoho nebo více chybějících dílů, bez ohledu na jiná práva Y Soft plynoucích z těchto Nákupních podmínek nebo z platných právních předpisů, včetně práva zrušit Objednávku a nárokovat náhradu majetkové a/nebo nemajetkové újmy. Toto ustanovení platí rovněž pro dodávky podléhající kontrole zkouškou vzorků. Prodávající může odmítnout způsob nápravy, který vybrala Y Soft, jen v případě, že by si náprava vyžádala nepřiměřené náklady.
6.7 Po odstranění vady se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu počínající datem reklamace Y Soft a končící dodáním opraveného Produktu Y Soft. Pokud se vadný Produkt nahradí novým Produktem, počíná dnem doručení náhradního Produktu nová Záruční doba.
 

7. Závazek mlčenlivosti

7.1 Prodávající smí využít veškeré údaje a informace získané od Y Soft ústně nebo písemně výhradně za účelem plnění Objednávek. Prodávající je povinen chránit takové materiály před neoprávněným zpřístupněním nebo použitím. Pokud by Prodávající tyto povinnosti porušil, může Y Soft, aniž by byla dotčena její další práva, žádat vrácení těchto materiálů.
7.2 Prodávající je povinen uchovávat všechny údaje a informace v tajnosti, pokud tyto informace nejsou všeobecně známé, a Prodávající nesmí na takové údaje a informace odkazovat v žádných publikacích, reklamách nebo ani ve verbálních nebo písemných projevech, ani nesmí uvádět fakt, že Prodávající dodává či dodával Y Soft, ledaže by mu k tomu Y Soft udělila předem svůj písemný souhlas.
7.3 Pokud bude Y Soft souhlasit se zadáním Objednávky subdodavateli jako třetí straně, je Prodávající povinen zavázat odpovídajícím způsobem také tuto třetí stranu, která se účastní plnění Objednávky pro Y Soft. Třetí strana musí před přijetím Objednávky písemně potvrdit svůj závazek mlčenlivosti.
 

8. Odpovědnost, ukončení Smlouvy

8.1 Prodávající nahradí Y Soft jakoukoliv újmu vzniklou vznesením nároků třetích stran plynoucích z Vad v titulu, a za takové případy ji odškodní.
8.2 Jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodávkou Produktů, je povinen uhradit Y Soft smluvní pokutu ve výši 0,05 % hodnoty objednaných Produktů za každý den prodlení. Úhrada této smluvní pokuty ze strany Prodávajícího nemá vliv na právo Y Soft žádat náhradu újmy v rozsahu, ve kterém jakákoliv újma, kterou Y Soft utrpěla, převyšuje částku výše uvedené smluvní pokuty, ani na právo Y Soft odstoupit od Objednávky, s jejímž plněním je Prodávající v prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná ihned a Y Soft může započíst nárok na takovou platbu oproti nároku Prodávajícího na úhradu ceny za dodané a fakturované Produkty nebo oproti jinému nároku Prodávajícího.
8.3 Pokud Produkt vykazuje vady, které jsou známy Prodávajícímu, zavazuje se Prodávající informovat o nich Y Soft již při uzavírání smlouvy nebo před dodáním Produktu a poskytnout za ně odpovídající slevu z kupní ceny. Pokud by Prodávající neinformoval Y Soft o vadách Produktu nebo by Y Soft neposkytl odpovídající slevu z kupní ceny, pak je odpovědný za újmu způsobenou použitím vadného Produktu.
8.4 Prodávající je rovněž odpovědný za újmu způsobenou použitím vadných Produktů v souvislosti s vadami odhalenými při dodání nebo kontrole poté, co nebezpečí ztráty nebo újmy na Produktu přešlo na Y Soft, včetně skrytých vad.
8.5 Nad rámec svých závazků ze záruky je Prodávající odpovědný za každé porušení smlouvy, předsmluvních, nebo jiných ujednaných prohlášení a záruk, stejně jako za nepoctivé jednání. Prodávající rovněž přebírá plnou odpovědnost za plnění svých subdodavatelů bez ohledu na to, zda tato třetí strana souhlasila s provedením určité činnosti nezávisle.
8.6 Jestliže Prodávající využije při plnění Objednávky subdodavatele nebo třetí strany, nahradíY Soft újmu způsobenou touto třetí stranou ve stejné míře, jako by je způsobil sám a to bez ohledu na skutečnost, zda tato třetí strana souhlasila s provedením dané činnosti nezávisle.
8.7 Pokud by Prodávající přestal provádět platby, nebo by byl pro správu jeho majetku jmenován předběžný správce popř. by vzhledem k majetku Prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení, může Y Soft odstoupit od jakékoliv Objednávky nebo neprodleně vypovědět smlouvu s Prodávajícím.
8.8 Y Soft může od Prodávajícího požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených k výkonu svých práv týkajících se vadného plnění. Pokud se na vadu vztahuje Záruka, může Y Soft nárokovat úhradu těchto nákladů do šesti měsíců od konce Záruční doby. V ostatních případech tak Y Soft může učinit v rámci zákonné promlčecí doby.
 

9. Vyšší moc

9.1 Následující události se považují za případy vyšší moci a žádná ze Stran není po dobu, kdy je v prodlení s plněním svých závazků podle těchto Nákupních podmínek v důsledku vyšší moci, odpovědná druhé straně za prodlení: přírodní katastrofa; válka; invaze; zásahy cizích vojenských sil nebo nepřátelských jednotek (ať již byla válka vyhlášena či nikoliv); občanská válka, vzpoura, revoluce, povstání, nebo v důsledku vojenského nebo jiného převzetí moci prostřednictvím přisvojení si moci státní autority, úřadu nebo jiného příslušného orgánu, popř. kvůli stávce, blokádě nebo výluce. Prodávající ihned písemně vyrozumí Y Soft o prodlení vzniklém v důsledku vyšší moci a přiloží písemnou dokumentaci předmětné události. Jestliže však prodlení vzniklé vyšší mocí trvá po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, je Y Soft oprávněna okamžitě zrušit Objednávku a odstoupit od smlouvy.
 

10. Vývozní omezení

10.1 Prodávající je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující regulaci vývozu, cel a zahraničního obchodu („Právní předpisy zahraničního obchodu”).
10.2 Prodávající se zavazuje informovat Y Soft o veškerých licenčních požadavcích na vývoz produktů, které vyžadují vývozní a celní právní předpisy Evropské unie a/nebo Spojených států amerických, včetně vývozních a celních právních předpisů země původu. Prodávající zároveň souhlasí s tím, že bude informovat Y Soft o skutečnostech, zda je dodávaný Produkt nebo technologie předmětem regulace ve Spojených státech amerických a/nebo podle zákonů upravujících vývoz ze země původu, a je-li tomu tak, pak rovněž sdělit klasifikační číslo pro regulaci exportu (ECCN).
10.3 Prodávající je odpovědný za veškeré výdaje a/nebo újmy, které vzniknou Y Soft v důsledku porušení závazků plynoucích z bodu 10.1, pokud je Prodávající za takové porušení odpovědný.
 

11. Rozhodné právo a řešení sporů

11.1 Tyto Nákupní podmínky, Objednávka a kupní smlouva uzavřená mezi Stranami na základě Objednávky se řídí právním řádem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („CISG”) se nepoužije.
11.2 Veškeré spory mezi Y Soft a Prodávajícím, které vzniknou na základě Objednávky nebo kupní smlouvy uzavřené mezi Stranami na základě Objednávky, budou v případě neúspěchu smírného řešení do 30 dnů předloženy soudům v České republice a v takovém případě bude místně příslušným k rozhodnutí daného sporu obecný soud Y Softu. Přijetím Objednávky od Y Soft Prodávající přijímá příslušnost českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Y Softu k rozhodnutí daného sporu.
 

12. Doplňující a závěrečná ustanovení

12.1 Vzdání se jakýchkoliv práv ze strany Y Soft nebo nevykonání jakýchkoliv práv plynoucích z porušení jakéhokoliv závazku Prodávajícího neznamená vzdání se práv souvisejících s porušením smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
12.2 Pokud by se jakékoliv ustanovení těchto Nákupních podmínek ukázalo být neplatné nebo nevymahatelné, pak není nijak dotčena platnost zbývajících ustanovení nebo smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek.
12.3 Veškerá odchýlení se a/nebo změny těchto Nákupních podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To rovněž platí pro jakákoliv vzdání se nároků plynoucích z této dohody. V rozsahu, ve kterém ustanovení těchto Nákupních podmínek neupravují určité otázky, platí příslušná zákonná ustanovení.
12.4 Nákupní podmínky včetně Objednávek nebo dalších dokumentů mají jen takové právní důsledky, které jsou v nich vyjádřeny nebo které plynou z právních předpisů.
12.5 Nedohodnou-li se Strany jinak, hradí se veškeré újmy způsobené v souvislosti s Objednávkou v penězích.
12.6 Y Soft má právo na náhradu újmy způsobené neuhrazením peněžitého dluhu Prodávajícího i v případě, že je újma krytá úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 Občanského zákoníku se neuplatní.
12.7 Y Soft není povinna uhradit Prodávajícímu újmu, kterou nebylo možné rozumně předpokládat v době uzavírání dohody nebo Objednávky. Y Soft dále není povinna nahradit Prodávajícímu nemajetkovou újmu podle § 2971 Občanského zákoníku, který se neuplatní.
12.8 Strany prohlašují, že ustanovení §§ 1799 a 1800 Občanského zákoníku týkající se adhezních smluv se mezi Stranami neuplatní. Ustanovení obsažená v rámcové dohodě, nebo dílčí smlouvě, popř. v Objednávce odkazující na Nákupní podmínky nebo jiné dokumenty jsou platné, přestože se Prodávající o jejich obsahu a smyslu neinformoval, případně i když není prokázáno, že by Prodávající měl jejich smysl a znění znát. Rovněž platí ustanovení obsažená v rámcové dohodě nebo dílčí dohodě popř. v Objednávce, v Nákupních podmínkách nebo jiných dokumentech, i když jsou pro Prodávajícího bez řádného důvodu zvláště nevýhodná.
12.9 Prodávající se zavazuje, že splní veškeré závazky týkající se Produktů vůči jejich věřitelům takovým způsobem, že na Y Soft nepřejde spolu s vlastnickými právy k Produktům žádný závazek, který by se mohl vztahovat k Produktům ve smyslu § 1106 Občanského zákoníku. Pokud by na Y Soft tento závazek přešel, pak je Prodávající povinen uhradit věřiteli příslušný dluh v plné výši ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení Y Soft Prodávajícímu nebo se v této lhůtě jiným způsobem dohodne s věřitelem, tak že Y Soft nebude muset věřiteli příslušný dluh hradit. Tímto není nijak dotčena odpovědnost Prodávajícího za možnou újmu.
12.10 Na Prodávajícího přechází nebezpečí související s jakoukoliv změnou okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, a jestliže se smlouva vztahuje na splnění díla, tak rovněž ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. § 1764 Občanského zákoníku se neuplatní.
12.11 Nelze uplatnit jakékoliv nároky Prodávajícího na získání záznamů či údajů týkajících se soudních řízení a dalších skutečností v elektronickém systému objednávek Y Soft včetně obsahu a doby uveřejnění dokumentů vztahujících se k právním otázkám, které vznikají v rámci běžného obchodního styku Y Soft.
12.12 U žádných práv či nároků vznikající na základě těchto Nákupních podmínek, které podléhají promlčení, se promlčecí doby nestaví ani nepřerušují v důsledku mimosoudních jednání o narovnání ve smyslu § 647 Občanského zákoníku.
US